John Armleder / Paris Photo
November 11 - 14, 2004
Paris, France